Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGEVERSMAATSCHAPPIJ WALBURG PERS | NOTARIAAT ONLINE

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Abonnement: Overeenkomst tot het periodiek leveren van Producten en/of Diensten;

Klant: Iedere partij die een abonnement afneemt op de abonnementen Notariaat Online van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V., hierna Walburg Pers;

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Walburg Pers | Notariaat Online;

Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Walburg Pers uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld;

Diensten: Alle door Walburg Pers aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Walburg Pers en Klant, waaronder – maar niet beperkt tot – Producten Online, met uitzondering van het uitgeven van werken;

Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Klant, die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van

(onderdelen) van Producten Online;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten;

Inloggegevens: De door Walburg Pers verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant en Gebruikers toegang kunnen krijgen tot Producten Online;

Partijen: Walburg Pers en Klant;
Producten: Alle door Walburg Pers aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Walburg Pers en Klant, waaronder – maar

niet beperkt tot – boeken, en fysieke media- of gegevensdragers;

Schriftelijk: Berichtgeving op papier alsmede via email;

Shop: Webwinkels van Walburg Pers.

Producten Online: De door Walburg Pers aangeboden Diensten bestaande uit het op afstand voor Klant beschikbaar maken van Content;

Walburg Pers: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walburg Pers B.V., statutair gevestigd te (7202 BX) Zutphen, aan de Pollaan 48b, ingeschreven in het Handelsregister

van de Kamer van Koophandel onder nummer 08057050;

Overeenkomst: Elke overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Walburg Pers en klant met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten en alle door Walburg Pers uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Klant gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Klant van toepassing zijn.

2.3 Walburg Pers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Klant. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door Walburg Pers van een bestelling, inschrijving of opdracht van Klant, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen of in het geval Klant gebruik maakt van een Shop of (iii) door een bestelling van Klant via de Shop en bevestiging van de bestelling door Walburg Pers per email aan Klant.

3.2 Offertes en aanbiedingen van Walburg Pers zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van Walburg Pers door Klant wordt aanvaard, heeft Walburg Pers het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

3.3 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door Walburg Pers en Klant worden overeengekomen. Walburg Pers is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteit van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van Walburg Pers sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Klant over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Walburg Pers daartoe aanleiding geeft, zal Walburg Pers met Klant in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door Walburg Pers gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2 In het geval Klant een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden  op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Walburg Pers bepaalde wijze.

4.3 Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. Walburg Pers heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.

4.4 Alle betalingen door Klant aan Walburg Pers worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant.

4.5 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.

4.6 Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Walburg Pers.

4.7 Walburg Pers mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

4.8 In het geval Walburg Pers een prijsverhoging doorvoert binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst, en Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval Klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 5 Abonnementen

5.1 Tenzij anders overeengekomen, hebben Abonnementen een looptijd van twaalf (12) maanden. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur.

5.2 De prijzen voor Abonnementen worden door Walburg Pers vooraf op maandbasis bij Klant in rekening gebracht.

5.3 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 5.1 wordt het Abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Klant het Abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1 Alle aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van Walburg Pers, totdat Klant alle bedragen die hij aan Walburg Pers verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Klant zal op eerste verzoek van Walburg Pers een bezitloos pandrecht vestigen op alle bedoelde zaken, dan wel anderszins zekerheid verstrekken.

6.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant zijn gebracht.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.

7.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Alle door Walburg Pers genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Walburg Pers spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in

acht te nemen.

8.2 Walburg Pers is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Klant niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet.

Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Klant.

Artikel 9 Klachten en retourzendingen

9.1 Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten aan Walburg Pers kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Walburg Pers ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.

9.2 Klant kan binnen veertien (14) dagen na levering van Producten, met uitzondering van Producten die op basis van een Abonnement worden geleverd, het Product retourneren aan Walburg Pers.

Artikel 10 Uitvoering Diensten

10.1 Walburg Pers voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

10.2 In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Walburg Pers die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

10.3 In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Walburg Pers steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 De mogelijkheid bestaat dat Walburg Pers in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Klant verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Walburg Pers en de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.2 Indien Walburg Pers persoonsgegevens verwerkt, zal dit artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Walburg Pers en Klant, waarbij Klant wordt aangemerkt als bewerker.

11.3 Walburg Pers zal conform de Wbp handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Walburg Pers zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

11.3.1 Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;

11.3.2 Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;

11.3.3 Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;

11.3.4 Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten);

11.3.5 Werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval begrepen de persoonsgegevens.

11.4 Walburg Pers zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie.

11.5 Walburg Pers zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Klant uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. Walburg Pers zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Klant geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

11.6 Voor zover Walburg Pers derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Walburg Pers.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Walburg Pers en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

12.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

12.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

12.4 Walburg Pers doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

12.5 In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Walburg Pers, zal Klant mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Klant dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Walburg Pers toe.

12.6 In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Walburg Pers geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Walburg Pers een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Walburg Pers zo mogelijk zorg dat Klant de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Walburg Pers wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 13 Garanties en vrijwaring

13.1 Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Klant.

13.2 Klant garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:

13.2.1 op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Walburg Pers of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

13.2.2 in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of

13.2.3 in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

13.3 Klant vrijwaart Walburg Pers tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Klant.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Walburg Pers is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

14.2 De totale aansprakelijkheid van Walburg Pers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Walburg Pers is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Walburg Pers onder de

Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Walburg Pers gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Walburg Pers.

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

14.3.1 redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om de prestatie van Walburg Pers aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

14.3.2 redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

14.3.3 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

14.4 Iedere aansprakelijkheid van Walburg Pers voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 15.3.

14.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Walburg Pers voor schade die het gevolg is van opzet of bewusteroekeloosheid van Walburg Pers zelf.

14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Walburg Pers een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en overigens aan artikel 16.2 (ingebrekestelling) is voldaan. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Klant kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden.

15.2 Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

15.3 Zowel Walburg Pers als Klant hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig)

dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.4 Walburg Pers is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

15.5 In het geval Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Walburg Pers ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Walburg Pers vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Walburg Pers al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.6 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 16 Diversen

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Geschillen tussen Walburg Pers en Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.

16.3 In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Walburg Pers zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

16.4 Walburg Pers is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

16.5 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Klant niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Walburg Pers hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Walburg Pers zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

16.6 Walburg Pers kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub) licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Klant.

16.7 Indien Walburg Pers op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

HOOFDSTUK 2 – NOTARIAAT ONLINE

De in dit hoofdstuk 2 vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing voor Notariaat Online aan Klant. De bepalingen van hoofdstuk 2 prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van hoofdstuk 1 en 2.

Artikel 17 Gebruiksrecht

17.1 Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Klant van de voor Notariaat Online geldende vergoeding, verleent Walburg Pers Klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare recht Notariaat Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Walburg Pers:

17.1.1 op afstand toegang te krijgen tot Notariaat Online en de daarin opgenomen Content;

17.1.2 de Content uit Notariaat Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;

17.1.3 niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;

17.1.4 bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Notariaat Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Klant worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

17.2 Notariaat Online mag door Klant uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Klant zal Notariaat Online niet aan derden beschikbaar stellen.

17.3 Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Klant de Content van Notariaat Online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

17.4 Klant zal aan Walburg Pers en door Walburg Pers aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar de Content zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.

Artikel 18 Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

18.1 Klant gaat ermee akkoord dat hij Walburg Pers alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Walburg Pers nodig heeft om de toegang tot Notariaat Online naar behoren te kunnen verlenen.

18.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Walburg Pers Notariaat Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Walburg Pers noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Walburg Pers doet Klant zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Notariaat Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Klant. In noodgevallen als gevolg waarvan Notariaat Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik moet worden beperkt, bericht Walburg Pers Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 19 Garanties

19.1 Walburg Pers garandeert niet dat Notariaat Online vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken. Walburg Pers geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

19.2 Walburg Pers is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Klant of van derden. Walburg Pers is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

19.3 Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Walburg Pers verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Notariaat Online te kunnen gebruiken.

Artikel 20 Inloggegevens en Gebruikers

20.1 Om gebruik te kunnen maken van Notariaat Online heeft Klant Inloggegevens nodig.

20.2 Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Klant Walburg Pers daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Notariaat Online door derden via de Inloggegevens van Klant. Klant stelt Walburg Pers schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Klant.

20.3 Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Notariaat Online door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

Artikel 21 Gebruik van de site

21.1 Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Artikel 22 Hyperlinks en verwijzingen

22.1 Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Artikel 23 Intellectuele eigendomsrechten

23.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor de dagelijkse notariële praktijk te raadplegen en downloaden, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de online uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met het afsluiten van een abonnement op Notariaat Online gaat u akkoord met de hier opgenomen voorwaarden. Walburg Pers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.